Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Akcia Rakúsko - Slovensko

Mobility

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky.

Z histórie programu

V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za vysoké školstvo a vedu Dr. Erhard Busek a prof. Ján Pišút, DrSc., medzivládny program „Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“ na roky 1992 – 1996. Na základe dosiahnutých výsledkov a obojstrannej spokojnosti rozhodli obe strany o pokračovaní v spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Dňa 22. novembra 2001 štátny tajomník Ministerstva školstva SR Martin Fronc a rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele Matznerová-Holzerová podpísali v Bratislave Protokol o pokračovaní Akcie Rakúsko – Slovensko na roky 2002 až 2007. V júni 2008 bolo v rámci 3. zasadnutia Zmiešanej rakúsko-slovenskej komisie vo Viedni rozhodnuté o predĺžení trvania programu do konca roku 2013. V júni 2013 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Zmiešanej rakúsko-slovenskej komisie vo Viedni, v rámci ktorého bol program predĺžený na ďalšie programové obdobie, a to od 1. januára 2014 do 31. decembra 2019.

 

Štipendiá Akcie

Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 - 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť, využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť, využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1500 €/mes. Uzávierka: marec

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Štipendiá na letný jazykový kurz
Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

Formuláre k žiadosti o štipendium

Podať žiadosť o štipendium...

Výsledky výberových konaní

 

Projekty Akcie

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca.

Oblasti podpory a ciele

Zoznam oprávnených inštitúcií (príloha 1)
Pravidlá financovania a sadzby pre prípravu rozpočtu (príloha 2)
Podať projekt / správa projektov...
Schválené projekty
Formulár záverečnej správy

 

Viac informácií nájdete na stránke www.aktion.saia.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje