Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Facebook

UPJS - Erasmus + 2017/2018 II. výzva na podávanie prihlášok na mobilitu VŠ pracovníkov - výučba, školenia

28.02.2018 - 28.02.2018

Ako postupovať pri podávaní prihlášky:

Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu (bilaterálnu dohodu)  na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte - mobilita výučba: Program výučby učiteľa (v prípade českých inštitúcií) alebo Staff mobility agreement teaching v prípade ostatných krajín, mobilita školenia: vyplňte Pracovný plán (v prípade českých inštitúcií) alebo Staff mobility agreement training v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

V rámci nového programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Mobilita zamestnancov:

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

  • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Zánická, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
  • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
  • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Daniela Popčáková, PhD., Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
  • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Mgr. Jácint Ujlaky, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
  • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta

do 28.02.2018 do 12:00 hod. Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  IRO Vám do 09.03.2018 oznámi výsledok výberového konania.

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

Viac informácií nájdete na stránke upjs.sk

 

ZDROJ: upjs.skUpozorniť na neaktuálne údaje